Phật bản mệnh

Mặt Phật Bản mệnh giải hạn Thái Tuế tuổi Hợi, dựa vào nguyện lực

Cách dùng Vật Phẩm Phong Thủy để hóa giải sao hạn hằng năm

  Phật bản mệnh ứng với tuổi Hợi là Phật A Di Đà cư trú tại thế giới Tây phương Cực Lạc, dựa vào nguyện

Mặt Phật Bản mệnh giải hạn Thái Tuế tuổi Mùi là Như Lai Đại Nhật

Cách dùng Vật Phẩm Phong Thủy để hóa giải sao hạn hằng năm

  Phật bản mệnh ứng với tuổi Mùi là Như Lai Đại Nhật đại diện cho trí tuệ Phật giáo tối cao, ngài giống như