sao hạn Toán tận

Khái niệm Hạn Toán tận, cẩn thận bị cướp giật ảnh hưởng tính mạng

4

  Hao tài. Đi đường không mang theo nhiều tiền của, cẩn thận bị cướp giật ảnh hưởng tính mạng. Không góp vốn làm ăn.