tính hạn ngũ mộ

Khái niệm Hạn Ngũ mộ,hao tài, bất an

1

  Hao tài, bất an. Mua hàng cần biết rõ xuất xứ. Không cho ai ngủ nhờ trong nhà vì sẽ có tai bay vạ