tuổi dậu

Mặt Phật Bản mệnh giải hạn Thái Tuế tuổi Dậu là Bất Động Minh Vương

pbmtuoidau3

  Phật bản mệnh ứng với tuổi Dậu là Bất Động Minh Vương, những người sinh năm Dậu coi Bất Động Minh Vương là Phật